وقوع آتش سوزی در بیمارستان رسول اکرم تهران/ آتش مهار شد!

وقوع آتش سوزی در بیمارستان رسول اکرم تهران/ آتش مهار شد!