مستند مسابقه تماس - قسمت 6

مستند مسابقه «تماس» در ژانر اجتماعی تهیه شده و داستان شرکت کننده هایی است که با تماس سیاووش طهمورث،هدایتگر مسابقه وارد چالش های پیچیده در فضاهای شهری می شوند که در یک یا دو شبانه روز به صورت واقعی اتفاق می افتد.