۱۵ ثانیه دوم قسمت آخر یاغی

"جاودانه شدن را به دردِ جویده شدن تاب آر" https://www.filimo.com/m/wat3g