گاهی نمی شود که نمی شود | رادیو مهرآوا

شاعر: قیصر امین پور | اجرا: مرضیه جعفری پور | تدوین: الهام حسینی ابهری | دبیربخش: سها مرادی | مسئول روابط عمومی: زهرا رضوی | تیم روابط عمومی: سودابه پناهنده و مهدیه کردلو | سردبیر: ندا کشاورز | کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava