سپاه چنان درسی به الهام علیف داد که دیگر حتی فکر زنگزور به سرش نزند!

627,706