عادل فردوسی پور تکرار نشدنی است / مجریان تاثیر گذارتر از بازیگران هستند

16,400