شیر هنگام نوشیدن آب در رودخانه، توله های خود را از حمله تمساح نجات می دهد

37,626