تعلیم‌وتربیت | اهمیت مشاوره برای آینده‌ی فرزندمان

چرا خانواده‌ها باید مشاوره برای آینده‌ی فرزندان را جدی بگیرند؟ گفت‌وگوی دکتر اسماعیل‌تبار با محمدحسین دهقان، مهارت‌آموز مدرسه‌‌مهارت‌زندگی، و مادرش