تفریحی و سرگرمی بانوان و کودکان_ ترفندهای وسایل مینیاتوری، کفش، جواهرات و ...