باکو اینگونه با خاک یکسان خواهد شد اگر الهام علیف دست از پا خطا کند!

507,931