واکنش ترور نوا به تصمیم ترامپ برای قطع بودجه ی حمایتی سازمان بهداشت جهانی

571