انواع مالیات با استاد ایرج جاوید

126 بازدید
بیشتر
jaavidan.ir
jaavidan.ir
در این جلسه انواع مختلف مالیات مورد بررسی قرار میگیرد. مالیات تشخیصی، ابرازی، قطعی. شرکت ها نهایتا تا 4 ماه پس از پایان سال مالی ...
در این جلسه انواع مختلف مالیات مورد بررسی قرار میگیرد. مالیات تشخیصی، ابرازی، قطعی. شرکت ها نهایتا تا 4 ماه پس از پایان سال مالی خود مالیات ابرازی را طی اظهارنامه مالیات عملکرد به سامانه مربوطه ارسال می کنند. دومین مالیات، مالیات تشخیصی است، بعد از اینکه آن مالیات ابراز شد سازمان اداره امور دارایی با بررسی اسناد و مدارک مرتبطی که ما در جلسه دفاع مالیاتی با خودمان میبریم بررسی میکند و تشخیص میدهد که احتمالا رقم آن بالاتر از رقم ابرازی است که ما در رابطه با مالیات خودمان ابراز کردیم که میشود مالیات تشخیصی که توسط اداره امور دارایی برای ما به صورت مالیات تشخیصی با برگ تشخشص مالیات به دست ما میرسد. بعد از این مرحله اگر به مرحله قبلی که مرحله تشخیص باشد اعتراض نکنیم همان مالیات، مالیت قطعی میشود، پس مالیات قطعی عملکرد در صورتی که به مالیات تشخیصی ظرف مدت 20 روز اعتراض نشود همان مالیات، مالیات قطعی میشود.

همه توضیحات ...