به نظر شما کسی که همچین جنایاتی رو مرتکب بشه میتونه عادل و بهشتی باشه ؟

21