نیاز های حوزه سلامت در بازگشایی مدارس

برنامه پزشک شما محصول مشترک دانشگاه علوم پزشکی مشهد و صداوسیمای خراسان رضوی به نیازهای حوزه سلامت در بازگشایی مدارس پرداخته است