چالش خرید سرعتی و تنهایی امیرعلی

macharta
macharta
88.5 هزار بار بازدید - 8 ماه پیش - چالش خرید تنهایی امیرصدرا رو
چالش خرید تنهایی امیرصدرا رو تکرار کردیم و این بار امیرعلی تنهایی رفت خرید. با این تفاوت که یه چالش جدید برای امیرعلی طراحی کردیم که باید در مدت زمان مشخص چالش رو انجام میداد.
8 ماه پیش در تاریخ 1402/08/27 منتشر شده است.
88,575 بـار بازدید شده
... بیشتر