مواد محرک

بروز حدود 2000 گونه مواد صنعتی و شیمیایی از جنس محرک ها عدم اطلاع آحاد جامعه از آسیب اشکال نوین اعتیاد، بویژه نوجوانان و جوانان تبلیغات همچون ترویج عدم اعتیاد ، ایجاد شادمانی و انرژی مضاعف و تمرکز یا پایین بودن آسیب های ناشی از استفاده از این ماده ها، دروغ است و باعث آسیب هایی می شود که غیر بازگشت است همه با هم نه به اعتیاد یاریگر هم باشیم