ماشین اسباب بازی جدید - آتش سوزی - اسباب بازی کودکانه

بوق بوق انتشار آتش! یک آتش سوزی وجود دارد! لطفا ماشین آتش نشانی خراب را تعمیر کنید!