نظرات شرکت کنندگان در دوره ی اول بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ رشدینو

117