مستند مسابقه تماس - قسمت 9

مستند مسابقه «تماس» در ژانر اجتماعی تهیه شده و داستان شرکت‌کننده‌ هایی است که با تماس سیاووش طهمورث،هدایتگر مسابقه وارد چالش‌های پیچیده در فضاهای شهری می‌شوند که در یک یا دو شبانه روز به صورت واقعی اتفاق می‌افتد.