چرا اسرائیل معجزه باقی مانده از پیامبر را نابود کرد؟

275