شکرچورک ،شیرینی آسان آذربایجان

237 بازدید
بیشتر
تبریز امروز
تبریز امروز
تبریز امروز: شکرچورک یک شیرینی ساده محلی در آذربایجان است که در این ویدئو در فضای روستا پخته می شود ...
تبریز امروز: شکرچورک یک شیرینی ساده محلی در آذربایجان است که در این ویدئو در فضای روستا پخته می شود

همه توضیحات ...