آمادگی همه جانبه مشهد برای استقبال از زائران دهه آخر صفر در سال 1401

برنامه گزارش پنج با موضوع آمادگی همه جانبه مشهد برای استقبال از زائران دهه آخر صفر در سال 1401