رکورد و میانگین جهانی مگامینکس توسط Louis Cormier

2,641