نوید ایزدگشسب - پرواز (بولریا)

133 بازدید
بیشتر
نوید ایزدگشسب
نوید ایزدگشسب
قطعه ای در دستگاه بولریاس - موسیقی فلامنکو موسیقی و اجرا: نوید ایزدگشسب ...
قطعه ای در دستگاه بولریاس - موسیقی فلامنکو موسیقی و اجرا: نوید ایزدگشسب

همه توضیحات ...