در عرصه جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی، دشمن را عقب زدیم

120