اولین مسابقه باشگاه درگز

343 بازدید
بیشتر
Irpipa
Irpipa
نام مسابقه :متوسط(اصلی) رهاسازی :دوراهی کلاله به درگز تاریخ رهاسازی :7:47:23 - 1401/2/8 تعداد مربی :نفرمدیر باشگاه :محمد بیانی ...
نام مسابقه :متوسط(اصلی) رهاسازی :دوراهی کلاله به درگز تاریخ رهاسازی :7:47:23 - 1401/2/8 تعداد مربی :نفرمدیر باشگاه :محمد بیانی

همه توضیحات ...