مجوز انجام کار Permit to work

302 بازدید
بیشتر
Bamahse
Bamahse
پروانه کار، مجوز شروع کار ایمن و سیستمی برای کنترل کارهای اجرایی در شرایط نامناسب یا خطرناک می باشد. به عبارت ساده پروانه کار بر ...
پروانه کار، مجوز شروع کار ایمن و سیستمی برای کنترل کارهای اجرایی در شرایط نامناسب یا خطرناک می باشد. به عبارت ساده پروانه کار برای ایمن سازی محیط کار از خطرات و حوادث میباشد. سیستم پروانه کار، فرایندی نظام مند و هدف گرا است که در آن کلیه فعالیت ها و فرایندها بر طبق پروانه کار مدیریت می گردد. عملکرد صحیح این سیستم به همه افرادی که در آن مشارکت دارند بستگی دارد. این سیستم فقط در صورتی می تواند بطور موثر عمل کند که کلیه نفرات در ارتباط با کار مانند مجوزدهندگان، سرپرستان و مجریان کار، شرایط سیستم پروانه کار و اقدامات احتیاطی و سایر ضوابطی که در هر یک از مجوزها و چک لیست ها یا فهرست ایمنی قید شده است را رعایت نمایند. هدف از صدور پرمیت: شناسایی مخاطرات محیط کار و ارائه اقدامات کنترلی هماهنگی بین مسئول اجرای کاربرای انجام کار انجام ایمن کار

همه توضیحات ...