تفاوت روانشناس و روانپزشک-ندا هوشیار روانشناس بالینی

در این ویدئو شما با تفاوتهای روانشناسان و روانپزشکان آشنا می شوید.مثل تفاوت در تشخیص،روش های درمان و...