آهنگ افغانی محلی - افغانی - میرمفتون - نامه برو - افغانی جدید

113,041