میانگین 25.45 در روبیک 3در3 چشم بسته - رکورد جهانی

1,032