حکایت پندآموز باغ وحش تهران و ناصرالدین شاه قاجار

2,197 بازدید
بیشتر
شبکه تالیات
شبکه تالیات
ناصرالدین شاه با سفر به فرنگ و بازگشت باغ وحش تهران را تاسیس کرد ...
ناصرالدین شاه با سفر به فرنگ و بازگشت باغ وحش تهران را تاسیس کرد

همه توضیحات ...