اولین سالیاد حم.له برمرکز آموزی کاج؛ خانواده ها در فراق عزیزان شان و جوانان مصمم ادامه راه آنان

1,263 بازدید
بیشتر
افغانستان مرکزی - Central Afghanistan
افغانستان مرکزی - Central Afghanistan
اولین سالیاد حم. له برمرکز آموزی کاج؛ خانواده ها در فراق عزیزان شان و جوانان مصمم ادامه راه آناناین رویداد را حاکمان فعلی و ...
اولین سالیاد حم. له برمرکز آموزی کاج؛ خانواده ها در فراق عزیزان شان و جوانان مصمم ادامه راه آنان
این رویداد را حاکمان فعلی و دنیا فراموش کرده اند ولی از این روز گرامی داشت به عمل آوردند.
بیشتر در گزارش

#سنترال_افغانستان
#هزاره
#هزاره_ها
#افغانستان
#کاج
#مرکزآموزشی_کاج
#نصیرموحدی

همه توضیحات ...