لو دادن، خبر چینی‌ کردن به آلمانی‌؟ Almani Be Farsi

AlmaniBeFarsi Ashkan
AlmaniBeFarsi Ashkan
21.8 هزار بار بازدید - 8 سال پیش - آموزش آلمانی‌ almanibefarsi.com/germanآموزش فرانسوی almanibefarsi.com/frenchآموزش
آموزش آلمانی‌ almanibefarsi.com/german
آموزش فرانسوی almanibefarsi.com/french
آموزش فارسی almanibefarsi.com/persisch
فیسبوک facebook.com/almanibefarsicom
8 سال پیش در تاریخ 1395/08/23 منتشر شده است.
21,821 بـار بازدید شده
... بیشتر